Privacy Policy

IB.Y.T Tammuz Family Ltd. (”Tammuz”, ”vi”) har åtagit oss att skydda våra användares (”användare”, ”du”) integritet. Följande information beskriver hur Tammuz samlar in och behandlar uppgifter om dig när du använder vår webbplats (”webbplatsen”).
I vår integritetspolicy förklaras följande:
• Vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem.
• Hur vi använder dessa uppgifter.
• Hur vi skyddar dina uppgifter.
• Dina rättigheter när det gäller insamling av sådana uppgifter.
Genom att använda vår webbplats godkänner du denna integritetspolicy.

Allmänt

Tammuz är ett internationellt surrogat-, fertilitets- och äggdonationsföretag som erbjuder ett komplett utbud av omfattande och garanterade surrogat- och IVF-tjänster (”tjänster”). Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla grundläggande information om tjänsterna och att möjliggöra för användaren att boka ett samtal eller ett möte med Tammuz angående tjänsterna.

Insamling av information

Observera att denna integritetspolicy endast omfattar uppgifter som samlas in av Tammuz när du använder vår webbplats. En del uppgifter kan samlas in automatiskt, och en del samlas in när du interagerar med vår webbplats. Den typ av uppgifter som kan samlas in automatiskt är icke-personlig information, till exempel din sessionslängd, innehållet du fick tillgång till på webbplatsen, frekvensen och omfattningen av din användning av webbplatsen samt information om din dator och internetanslutning, som vilken typ av operativsystem och webbläsare du använder.
Uppgifter som kan kopplas till dig personligen kan också samlas in, inklusive men inte begränsat till ditt namn, e-postadress, telefonnummer, det land där du är bosatt och geografisk plats för den dator du använde webbplatsen på (nedan: ”personuppgifter”). Personuppgifter ska endast samlas in om de mottagits frivilligt från dig, inklusive, utan begränsning, på de sätt som anges nedan:
a. När du kontaktar oss
Om du vill kontakta oss angående våra tjänster kommer vi att samla in ditt fullständiga namn, e-postadress, telefonnummer, land och ämnet för din förfrågan för att underlätta din förfrågan.

b. När du bokar ett möte med Calendly-plattformen
Om du vill boka ett onlinemöte angående våra tjänster samlar vi in ditt fullständiga namn, e-postadress, WhatsApp-nummer och ämnet på din förfrågan för att underlätta din förfrågan.

 

Använda information

Vi använder personuppgifter som vi samlar in från dig för en rad olika affärsändamål enligt olika rättsliga grunder för behandlingen. Vi kan använda eller behandla dina personuppgifter för följande ändamål. Ett eller flera syften kan gälla samtidigt.
1. Tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna

• Vi samlar in dina personuppgifter, såsom ditt fullständiga namn, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland och ämnet för din förfrågan när du kontaktar oss angående tjänsterna.
• Vi samlar in ditt fullständiga namn, e-postadress, WhatsApp-nummer och ämnet för din förfrågan, för att hjälpa dig att boka ett möte med oss angående tjänsterna.
• Sådan insamling av information gör att vi kan förse dig med teknisk och professionell hjälp avseende webbplatsen och tjänsterna som du tillhandahålls med eller önskar att vi tillhandahåller.

Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att avtalet ska kunna fullgöras på ett adekvat sätt avseende de begärda tjänsterna.

2. Förbättra och utveckla tjänsterna

• Vi samlar in personuppgifter för att förbättra och utveckla våra tjänster och förstå feedback på Tammuzs webbplats och tjänster samt för att snabbt och enkelt hjälpa till att ge mer information om användningen av vår webbplats och våra tjänster.
• Vi samlar in personuppgifter för kontinuerlig granskning och förbättring av den information vi tillhandahåller på vår webbplats för att se till att den är användarvänlig.
• Vi samlar in personuppgifter för att förbättra driften och administrationen av vår verksamhet och se till att den sker i enlighet med våra interna policyer och procedurer.
• Vi genomför undersökningar och forskning, testar funktioner under utveckling och analyserar informationen vi har för att utvärdera och förbättra vår webbplats, utveckla nya funktioner och genomföra revisioner och felsökningsåtgärder.

Vi behandlar denna information mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att förbättra webbplatsen och tjänsterna för att våra användare ska få den bästa upplevelsen.
3. Upprätthålla en trygg och säker miljö
Vi kan använda dina uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, missbruk och säkerhetsincidenter på följande sätt:
• Verifiera och autentisera din identitet och förhindra obehörig eller olaglig aktivitet.
• Förbättra tryggheten och säkerheten på vår webbplats.
• Genomföra säkerhetsutredningar och riskbedömningar.
• Förhindra eller vidta åtgärder mot aktiviteter som är, eller kan vara, i strid med våra användarvillkor eller tillämplig lag.
Vi behandlar denna information mot bakgrund av vårt legitima intresse av att förbättra vår webbplats och se till att våra användare kan surfa i en säker miljö.
4. Anpassa innehåll, reklam och marknadsföring

• Om du har använt Tammuz tjänster tidigare har vi ett berättigat affärsintresse av att matcha de uppgifter vi samlar in med andra uppgifter som vi redan har samlat in.
• Detta gör det möjligt för oss att förstå dina behov och intressen, optimera innehållet vi skickar dig och göra det mer lämpligt och relevant för dina behov.
• Detta gör det också möjligt för oss att förbättra din upplevelse på webbplatsen genom att förse dig med personligt innehåll, rekommendationer och funktioner.

Vi behandlar dessa uppgifter utifrån vårt berättigade intresse att anpassa din upplevelse på webbplatsen och anpassa vårt innehåll.

Lämna ut information och överföra data

Om inget annat anges i denna integritetspolicy strävar vi på rimliga sätt efter att säkerställa att vi aldrig avsiktligt avslöjar några av dina personuppgifter till någon tredje part utan att ha fått ditt tillstånd, förutom vad som anges häri eller som på annat sätt tillåts eller krävs enligt lag.
För att kunna utföra våra avtalsenliga och andra juridiska skyldigheter eller syften kan vi, från tid till annan, behöva dela dina personuppgifter med tredje part. Vi kan även dela dina personuppgifter med våra närstående bolag, dotterbolag eller tredje parts tjänsteleverantörer och medarbetare för att underlätta våra tjänster eller någon del därav, såsom marknadsföring, datahantering eller underhållstjänster. Vi kan också dela dina uppgifter med leverantörer av analystjänster i syfte att utföra analystjänster. Sådana leverantörer av analystjänster placerar sina egna cookies eller andra identifierare på din dator, genom vilka de kan samla in information om din användning av vår webbplats. Detta hjälper oss att sammanställa aggregerad statistik om effektiviteten hos vår webbplats och våra tjänster.
Ovan nämnda tredje parter kan finnas i andra länder än ditt eget, och vi kan skicka dem information vi tar emot. När sådana tredje parts-tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning ser vi till att de följer skyldigheter liknande de som anges i denna integritetspolicy. Vi ser också till att de följer våra integritets- och säkerhetskrav och ger dem endast tillåtelse att använda personuppgifterna för de syften vi anger. Vi överför dina personuppgifter under vidtagande av lämpliga skyddsåtgärder samt ett flertal olika juridiska mekanismer, inklusive kontrakt, för att säkerställa att dina rättigheter och skydd följer med dina uppgifter.
Vi kan också överföra din information, inklusive personuppgifter, i samband med en företagsfusion, konsolidering, försäljning av relaterade tillgångar eller företagsdelning eller andra grundläggande förändringar i företaget. Vidare kan information om dig också ges ut för att uppfylla alla giltiga juridiska förpliktelser eller förfrågningar eller processer som husrannsakningsorder, stämningar, stadgar eller domstolsbeslut. Vi har också rätt att lämna ut specifik information i speciella fall, till exempel om du använder webbplatsen för att utföra en olaglig handling eller underlåtenhet eller vidta någon handling eller underlåtenhet som kan skada Tammuz, dess egendom och goodwill, eller om det görs ett försök till brott mot säkerheten på webbplatsen eller ett fysiskt hot eller hot avseende immateriella rättigheter mot dig eller andra. Med hänsyn till våra regler för dataskydd har du rätt att lämna in ett klagomål till alla relevanta dataskyddsmyndigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till eller ändra dina uppgifter. För att utnyttja dessa rättigheter, ska du kontakta oss på info@tammuz.com
I vissa jurisdiktioner, särskilt de som är belägna inom Europeiska Unionen (”EU”) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), kan du ges specifika rättigheter angående dina personuppgifter. Med förbehåll för sådan behörighet kan du ha följande rättigheter att:
1. Begära rättelse av dina personuppgifter om informationen vi har om dig är felaktig eller ofullständig.
2. Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
3. Invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vår rättsliga grund för den behandlingen är att sådan behandling är nödvändig för våra legitima intressen.
4. Invända mot ett automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) under vissa omständigheter.
5. Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när behandlingen inte längre är nödvändig för det syfte som den ursprungligen samlades in för, och det inte finns någon tvingande anledning för oss att fortsätta att behandla eller lagra dem;
6. Få tillgång till dina personuppgifter eller be oss överföra dem till en annan organisation som du tillhandahåller oss, som vi behandlar på ett automatiskt sätt, där vår behandling antingen baseras på ditt samtycke eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

När det gäller information som samlas in på vår webbplats är Tammuz ”personuppgiftsansvarig”. Om du vill utöva ovan nämnda rättigheter måste du därför kontakta oss så gör vi vårt bästa för att uppfylla din begäran.
Om du vill lämna in en begäran angående något av ovanstående kan du kontakta oss på: info@tammuz.com

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA kräver att kommersiella webbplatser och onlinetjänster publicerar en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt bortom Kalifornien för att kräva att alla personer eller företag i USA (och möjligen världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från konsumenter i Kalifornien ska lägga upp en tydlig integritetspolicy på sin webbplats som anger exakt vilken information som samlas in och med vilka individer eller företag som den delas med. Läs mer på: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf.
Enligt CalOPPA samtycker Tammuz till följande:
• När denna integritetspolicy har skapats kommer vi att lägga till en länk till den på vår hemsida eller på den första viktiga sidan man hamnar på efter att ha kommit in på webbplatsen.
• Tammuzs integritetspolicylänk innehåller ordet ”integritet” och hittas enkelt på varje sida på webbplatsen.
• Du kan begära att få dina personuppgifter ändrade genom att skicka oss ett e-postmeddelande på: info@tammuz.com

Integritetsrättigheter för användare bosatta i Kalifornien

California Consumer Privacy Act of 2018 (”CCPA”) tillåter användare som är bosatta i Kalifornien att begära att få utöva vissa rättigheter. Om du är bosatt i Kalifornien, har du enligt CCPA rätt att begära viss information om våra rutiner avseende dina personuppgifter. Du kan framförallt begära att få information om följande:
• De kategorier och specifika delar av dina personuppgifter som vi har samlat in.
• De kategorier av källor från vilka vi har samlat in dina personuppgifter.
• De affärs- eller kommersiella ändamål för vilka vi samlade in dina personuppgifter.
• De kategorier av tredje partsaktörer som vi delat dina personuppgifter med.
Vi försäkrar dig om att vi inte kommer att sälja dina personuppgifter. Om du väljer att utöva dina rättigheter kommer vi inte att debitera dig olika priser eller tillhandahålla olika kvalitet på våra tjänster, såvida inte dessa skillnader är relaterade till ditt tillhandahållande av dina personuppgifter.
Observera att du måste verifiera din identitet och begäran innan ytterligare åtgärder vidtas. Som en del av denna process kan myndighetsidentifikation krävas. Dessutom kan du utse en auktoriserad agent för att göra en begäran för din räkning.
Vi strävar efter att svara på en verifierbar konsumentförfrågan inom 45 dagar efter att vi har mottagit den. Om vi behöver mer tid (upp till 90 dagar), kommer vi skriftligen att informera dig om den förlängda tidsramen och orsaken till den. Alla upplysningar vi tillhandahåller kommer endast att omfatta tolvmånadersperioden före mottagandet av din verifierbara begäran. Om vi av någon anledning inte kan svara inom denna tidsram kommer vi i vårt svar att ge en förklaring till varför så är fallet. Om du vill utöva dina CCPA-rättigheter, vänligen kontakta oss på: info@tammuz.com
Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina CCPA-rättigheter. Om det inte är tillåtet av CCPA kommer vi inte att:
1. Neka dig varor eller tjänster.
2. Debitera dig olika priser för varor eller tjänster, ej heller genom att ge rabatter eller andra förmåner, eller påföra straffavgifter.
3. Ge dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.
4. Föreslå att du kan få ett annat pris för varor eller tjänster eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

CAN-SPAM Act

CAN-SPAM Act är en federal amerikansk lag som anger reglerna för kommersiell e-post, fastställer krav för kommersiella meddelanden, ger mottagaren rätt att få e-postmeddelanden stoppade från att skickas till dem och som anger strikta straff för överträdelser.
För att vara i enlighet med CAN-SPAM samtycker Tammuz till följande:
• Inte använda falska eller vilseledande ämnen eller e-postadresser.
• Identifiera det kommersiella meddelandet som skickas till dig som reklam vid behov.
• Inkludera den fysiska adressen till vårt företag eller vårt huvudkontor.
• Övervaka tredje parts-tjänster för e-postmarknadsföring för efterlevnad, om en sådan används.
• Snabbt agera på din begäran om att välja bort/avregistrera dig
• Tillåta användare att avsluta prenumerationen genom att använda länken längst ned i varje e-postmeddelande.
Om du vid något tillfälle vill avsluta din prenumeration och inte längre ta emot e-postmeddelanden kan du skicka ett meddelande till oss på info@tammuz.com så kommer vi omedelbart att ta bort dig från ALL korrespondens.

Cookies

Vi kan använda ”cookies” och/eller andra tekniker eller filer (benämns nedan gemensamt (”cookies”) för att identifiera hur besökare använder denna webbplats. Denna samlade spårningsinformation kan användas för att hjälpa oss att förbättra upplevelsen av vår webbplats för alla våra användare. Dessutom används cookies för att anpassa webbplatsen efter dina personliga preferenser. Cookies innehåller information som exempelvis vilka sidor du har besökt, hur lång tid ditt besök på webbplatsen varade, varifrån du fick tillgång till webbplatsen med mera. Om du föredrar att inte ha cookies lagrade på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare och avvisa de flesta cookies, eller manuellt ta bort cookies som har placerats på din dator. Men genom att avvisa cookies kan det hända att du inte kan få fullständig tillgång till erbjudandena på denna webbplats. Mer information om hur vi hanterar cookies hittar du i vår cookiepolicy.

Registrera eller avregistrera dig

Du har alltid kontroll över dina uppgifter, och om du väljer att ta emot information från oss eller andra kan du ändra dig senare. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill ta emot sådan information eller vill välja bort en funktion kan du meddela oss genom att skriva till info@tammuz.com. Du bör dock vara medveten om att det inte alltid är möjligt att helt ta bort eller ändra information i våra databaser och servrar, även om vi alltid kommer att göra rimliga ansträngningar för att på din begäran göra det.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Var medveten om att sådana webbplatser inte omfattas av vår integritetspolicy. Denna integritetspolicy omfattar inte informationshanteringsprocesser för andra leverantörer av produkter eller tjänster, annonsörer eller andra webbplatser, företag eller privatpersoner som inte ägs eller kontrolleras av Tammuz. Vi föreslår att du när du följer en länk till en annan webbplats alltid läser webbplatsens integritetspolicy innan du frivilligt lämnar ut någon personligt identifierbar information.

Datasäkerhet

Vi använder de åtgärder som är standard i branschen för att säkerställa säkerheten, konfidentialiteten, integriteten och tillgängligheten för de personuppgifter vi behandlar. Vi använder oss av fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder och testar och uppdaterar dessa regelbundet. När vi tillhandahåller tjänster till dig strävar vi efter att begränsa åtkomsten till personuppgifter till sådan som endast är nödvändig. Inga sådana åtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. I händelse av ett säkerhetsintrång kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att minimera eventuell skada. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för data som överförs till vår webbplats och överföring sker på användarens egen risk.

Datalagring

Generellt behåller Tammuz endast uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla sina tjänster så länge det är nödvändigt och rimligt för verksamheten samt ur en laglig aspekt. Om du återkallar ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system, såvida inte dina personuppgifter krävs för att Tammuz ska kunna fastställa, utöva eller försvara sig mot rättsliga anspråk eller det är nödvändigt för att utföra de begärda tjänsterna.

Barns integritet

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 16 år. Vi samlar inte, medvetet eller avsiktligt, in uppgifter om barn som är under 16 år.
OM DU ÄR UNDER 16 ÅLDER FÅR DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN, OM INTE DINA VÅRDNADSHAVARE HAR GETT SITT SAMTYCKE TILL DETTA

Frågor angående vår integritetspolicy

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller de processer som beskrivs ovan är du alltid välkommen att kontakta oss på info@tammuz.com.

Uppdateringar och ändringar av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera, ändra eller modifiera denna integritetspolicy. När vi ändrar policyn kommer vi att uppdatera detta inlägg i enlighet med ändringen. Vänligen läs igenom denna integritetspolicy ofta så att du förblir uppdaterad om våra gällande policyer.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Denna integritetspolicy hanteras och tolkas i enlighet med lagarna i staten Israel utan att påverka dess lagvalsregler. Du samtycker uttryckligen till att den exklusiva jurisdiktionen för alla anspråk eller åtgärder som uppstår ur eller relaterade till denna integritetspolicy lyder under de behöriga domstolarna i Tel Aviv, Israel, med undantag för alla andra jurisdiktioner.

Denna sida uppdaterades i mars 2022

Schedule a skype consultation

Thanks for contacting Tammuz Family! We will be happy to schedule a skype consultation at your convenience, to discuss our plans and costs. Please select your country of origin, so we can direct you to a representative at your location.

USA & Canada

USA

Australia. Nz & the UK

Australia

Rest of the World

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

Tammuz News

Subscribe to our Newsletter

השאירו לנו הודעה
ונחזור אליכם במהרה

Thanks for reaching out to Tammuz Family.

We will be happy to schedule a Free online Consultation Meeting, to discuss the different programs, timeline and costs.

Interested in Tammuz Programs for LGBT/Singles?

Ran

Interested in Tammuz Programs for Heterosexual couples?

Assaf